KIRKELIGE HANDLINGER

 

Konfirmasjon

Vi har konfirmasjon i Oslo misjonskirke Betlehem. Men på grunn av vårt syn på dåp trenger man ikke være døpt for å konfirmeres her. Konfirmasjonen er ikke en bekreftelse av dåp, men en opplæring i kristen tro og en forbønnshandling for menigheten.
Konfirmasjon i OmB handler om fellesskap, undervisning og praksis. Vi har de siste årene hatt en passe stor gjeng som har stått til konfirmasjon. Vi setter fellesskap veldig høyt i undervisningen og opplegget vårt.

Litt om opplegget:

– Undervisning 12 fredagskvelder

– Vi bruker det felles frikirkelige undervisnings opplegget tentro-frikirkelige konfirmasjon (www.tentro.no)

–  Londontur på vår halvåret

– Weekendtur på høsten.

Konfirmasjonsopplegget starter på høsten og slutter med en høytidelig seremoni i mai.

Konfirmantopplegget ledes av våre ungdomsledere

Har du spørsmål eller vil delta på informasjonsmøte kan du ta kontakt på lillian@oslomisjonskirke.no

Begravelse

Det er vanlig at menighetens pastorer foretar begravelser av menighetens medlemmer. Men om familie og pårørende ønsker å benytte andre er de selvsagt fri til det.
Begravelser kan forgå i våre lokaler.

Bryllup

Pastorene i OmB har vigselsrett, og vi som menighet er likestilt med Den Norske Kirke og lignende hva juridiske rettigheter angår. Vigsler foretas i våre lokaler, i en annen kirke eller et annet egnet sted. Man trenger ikke være medlem i menigheten for å kunne vies av en av menighetens pastorer.
All godkjenning og prøving av ekteskap etc skjer direkte mellom dem som skal vies og ligningsmyndighetene.

For medlemmer i menigheten er lån av våre lokaler til vielse gratis. Og pastor også.

Dåp

Dåp er en fantastisk handling som er hyppig omtalt i bibelen. Men dåp har også alltid, ja faktisk alltid, vært et omdiskutert tema blant kristne. Ulike kirker leser de bibelske tekstene forskjellig, og legger ulike betydning i dåpshandlingen og har dermed også ulike tidspunkter for dåp. Vi i Norge har hatt en luthersk statskirke i mange hundre år. Derfor har barnedåp vært nesten enerådende i vårt land, men i verdenssammenheng er dåp av voksne vel så utbredt.

Ulike syn

I Oslo misjonskirke Betlehem praktiseres ulike former for dåp: Mange lar sine barn bli barnevelsignet, pastorene i menigheten ber for dem og presenterer dem for menigheten. Om de senere skal døpes, får barna selv ta stilling til når de blir voksne.

En stor gruppe døpes som voksne, de bekjenner at de vil tro på Jesus, og som en følge av det bestemmer de selv at de vil døpes.

Andre døper barna sine i Oslo misjonskirke Betlehem. Da døpes de fordi man tror barna er Guds barn når de blir født og derfor kan bli døpt.

Enkelte menighetsmedlemmer lar barna sine døpes i Den norske kirke. Da legger man det lutherske synet på dåpen til grunn, der man litt forenklet mener at barna blir Guds barn i dåpen. Det kan være utfordrende å leve i samme menighet med så ulike syn på dåp, men til nå har Oslo misjonskirke Betlehem ikke opplevd at dette har skapt splittelser i menigheten. Respekten for andres syn har vært grunnleggende.

Praktisk

I våre lokaler har vi både døpefont og dåpsbasseng tilgjengelig. Dåp skjer normalt i forbindelse med en av menighetens gudstjenester, men kan også skje utenom. Datoer for gudstjenester med dåp er fastsatt i kalenderen, men det kan gjøres nærmere avtale. Likevel kan vi ikke love at vi alltid kan utføre dåp på ønsket dato. Vær uansett tidlig ute med å gi beskjed om dåp.

Det er vanlig at pastorene foretar dåpen, men det kan også være andre i menigheten som gjør det.

Fordi menigheten aksepterer ulike syn på dåp så er også pastorene fri til ikke å utføre alle dåpsformer. Men vi har pastorer med ulike syn i menigheten, og alle som ønsker dåp skal bli tatt godt i mot.

Translate »