Historiske glimt - kronologisk

Vi regner 1877 som vårt stiftelsesår, men historien går egentlig tilbake til 1856.

1856: Presten Gustav Adolf Lammers i Skien går ut av Statskirken og stifter Den Frie Christelige Menighed. Året etter blir en tilsvarende menighet stiftet i Kristiania.

1866: Den lille evangeliske lutherske missionsforening blir stiftet av svenske innvandrere.

1877: 23. sept blir Kristiania Ansgari Missionsforening dannet, bl.a. med noen som har gått ut av Den lutherske misjonsforeningen. Søndagsskole startes fra første år.

1879: 17.mai: Betlehem blandede kor stiftes.

1882: Deler av den lammerske frimenigheten fra 1857 og Kristiania Ansgari Missionsforening danner Kristiania frie Missionsforening og Menighet.

1883: Den svensk-amerikanske predikanten Fredrik Franson kommer til Kristiania og taler i Betlehem 1.jan. dette året. Menigheten kjøper tomt i Møllergt. 26, og bygging blir umiddelbart igangsatt.

1884: Stor innvielsesfest 22.nov. Pris hele bygget: 65.000 kr. Husets navn blir Bethlehem.

Det Norske Misjonsforbund (DNM) stiftes. Alle styremedlemmene tilhører menigheten i Kristiania.

1889: Misjonsinteressen er stor, og 9 misjonærer sendes ut til Sør-Afrika.

1896: Menighetens første pipeorgel innvies.

1898, 24.sept stiftes Kristiania Frimissions ungdomsforening.

1903: Gustav Andersson foreslår at menigheten skal bygge aldershjem, men blir nedstemt..

1911: Gustav Andersson gjentar sitt forslag om bygging av aldershjem, fortsatt nedstemt.

1912: Norges Frimissions Ungdomsforbund (senere NMU, Ung) blir stiftet etter initiativ fra ungdomsforeningen. Uenighet om ungdommens og misjonens plass og selvstendighet fører til splittelse i menigheten. De fleste unge går ut av menigheten, sammen med mange fra misjonsforeningen Ekutandaneni.

1913: De som går ut, stifter ny menighet som får navnet Kristiania Misjonsmenighet.

1917: Fusjonsdrøftelser mellom de to menighetene. Stor gjenforeningsfest holdes 20. mai. Menigheten tar navnet ”Kristiania misjonsforening og menighet”.

400 barn og 30 lærere i søndagsskolen.

1918: 18.jan: Juniorforeningen blir stiftet.

1919: Pastor Ludvig Johnsen kalles som forstander, årslønn: 5000 kr.

Misjonsforeningen Ekutandaneni tar ansvar for Dagny Brandt, som reiser ut til Sør-Afrika.

1922: Feriehjemmet Fagerstrand på Svartskog ved Bunnefjorden blir innkjøpt. Ungdommer i menigheten er pådrivere for å kjøpe et sted der fattige barn kan få et gratis opphold.

1924: Betlehem blir ombygget og påkostet med mellom 50 og 60.000 kr.

Dissentermenigheten etableres for de av medlemmene som ikke står i statskirken. Menigheten får nytt navn: Oslo frie misjonsmenighet.

1930: Medlemmene vedtar å yte en daglønn for å styrke økonomien.

1931: 1.januar blir Bjølsen krets, som hittil har vært under Betlehem menighet, skilt ut som egen menighet: Bjølsen frie Misjonsmenighet

1932: Frank Mangs kommer til Betlehem og har vekkelseskampanje 10.okt.-20.nov. Vekkelsen bryter løs. Menighetens lokale blir raskt for lite, og Calmeyergatens misjonshus blir leid.

1933: Vekkelsen fortsetter. Om sommeren holdes møtene i et stort misjonstelt på Majorstuen. Menigheten beslutter å sette i gang innsamling med tanke på utvidelse av lokalet.

1.februar: Menigheten tilsetter Signe Larsson som menighetssøster

1935: En musikkforening blir dannet.

1937: 15.mai stiftes to misjonsgrupper som tar på seg underhold av søster Annie Skau.

Betlehem Musikkorps blir dannet.

1938: Søndag 16.okt. er det høytidelig innmuring av en minneboks i grunnpilaren til det nye lokalet, og 27.nov. blir det nye Betlehem innviet med 1200 sitteplasser. Medlemmene oppfordres til å kjøpe sine egne stoler, pris 15 kr.

Pastor Ludvig Johnsen slutter, og Ole Riise blir ny forstander.

1940: Et trist år, krigen har kommet til Norge. Menighetsbladet oppfordrer medlemmene til å gi nødvendige klær til landsmenn som lider.

1941: I oktober stiftes Fakkelguttene, en forening for gutter fra 9-14 år.

Tirsdagsmusikken dannes.

1942: Barnemisjonen Dugdråpen går over til å bli en fakkeljenteforening.

På årsmøtet blir det bestemt å sette i gang innsamling til bygging av et alderdomshjem.

1943: Kjelleren i Betlehem blir bygget om til ungdomssal og innviet 2.okt. Pris: 50.000 kr.

Krigen merkes, flere unge menn er innkalt til arbeidsmobilisering.

Menighetens finansielle stilling er meget god.

1945: Freden kommer, og menigheten takker Gud. 10.mai er en søndag, og det blir holdt takksigelsesgudstjeneste kl 11 og takksigelsesmøte kl 19.

Den resterende del av byggegjelden, kr. 6000, blir betalt, og menigheten er derfor gjeldfri.

1946: Menigheten påtar seg å underholde Kinamisjonærene Chr. og Lida Hvidsteen.

24 misjons- og støttegrupper i menigheten.

1947: Mange nye misjonærer sendes ut til Kongo av DNM, også fra Betlehem.

Lille julaften blir det for første gang arrangert en julefest for sjøfolk som ligger i havn i Oslo.

1949: I mars blir en ny komite dannet: Sosialkomiteen. De arrangerer hvert år framover sommeropphold for de eldre på Svartskog.

Søndagsskolen sender 60 kg.tran og næringsmidler til en søndagsskole i Tyskland.

1952: Signe Larsson tar avskjed etter 19 år som menighetssøster.

Lydbåndapparat blir innkjøpt til opptak av forkynnelsen.

1953: Misjonsforbundets nye sangbok, ”Salmer og sanger” tas i bruk, og nytt flygel anskaffes. Pris: 8000 kr.

1954: Sosialkomiteen skifter navn til Betlehemsringen.

1955: Søndagsskolen kjører buss fra Manglerud for å hente barn som vil gå på søndagsskolen i Betlehem. 310 barn på søndagsskolen.

3.juli er det stort felleskristelig møte på Ullevål stadion med tale av Billy Graham.

1956: Fakkelguttene blir tilsluttet Norsk Speiderguttforbund. Jentene slutter seg til KFUK.

1957: Misjonsforbundets Landssangerstevne arrangeres i Betlehem i pinsen.

1958: Nytt i barnearbeidet: ”Barnetimen” ledet av Edvin Sørlie.

1959: Ansgar Bibel- og ungdomsskole har sitt første åpningsmøte i Betlehem.

Pastor Ole Riise slutter etter 21 år i Betlehem.

1960: Betlehemsringen arrangerer julesalg for første gang.

1962: 4 ukers korstog med den svenske pastoren John Hedlund og sangeren Arthur Eriksson.

1963: En Ungdomskomite blir valgt for å ivareta arbeidet blant ungdom fra 18 – 25 år.

1964: 40% av menighetens samlede inntekter er sendt DNM. 19 misjonsgrupper.

1967: Bill Spade starter Betlehems Ungdomskor, og begynner som menighetens organist.

1968: For første gang blir en kvinne valgt inn i menighetsstyret: Jenny Drangsgård.

I april overføres møte fra Betlehem på fjernsyn.

I juni taler Kongokirkens president Buana Kibongi.

1969: Januar: Offensiv Nytt Liv med Berthil Paulson og sangeren Anders Eriksson.

Ungdomskoret, for anledningen kalt ”The Norwegians” reiser på stor USA-turne.

Menighetens navn endres til ”Betlehem Misjonsmenighet”.

1971: Betlehems musikklag blir stiftet 12.jan.

1974: Ungdomskoret skifter navn til Ungdomskoret Manna, senere Gospelkoret Manna.

1975: To TV-sendinger med ”Hele kirken synger” med Rune Larsen.

1976: Feriehjemmet Fagerstrand på Svartskog blir solgt.

Vaktmester Harald Melbye fratrer sin stilling etter 38 års trofast innsats i menigheten.

1977: Menigheten feirer sitt 100-årsjubileum med flere store samlinger og møter.

1978: Vår første menighetsweekend går til Hurdal Verk Folkehøgskole. Over 300 deltakere.

1980: Barnegospel starter opp 10.jan.

1982: Frank Mangs taler på 50-årsdagen for sitt første besøk i Betlehem.

1983: 1.jan markeres 100-årsdagen for Fredrik Fransons første tale i Kristiania.

Radio Sentrum starter opp, med bl.a. sending fra vår menighet.

1984: Det Norske Misjonsforbunds (DNM’s) 100-års jubileum, Betlehem er vertsmenighet for jubileumskonferansen.

Endelig blir det byggestart for Betlehemsheimen.

1985: I desember står Betlehemsheimen ferdig, opprinnelig tenkt som menighetens eldrebolig.

Betlehem musikkorps går inn pga sviktende rekruttering.

1987: Oppstart med husmøter på Holmlia hver 14.dag.

1988: Den økonomiske situasjonen i menigheten er meget anstrengt.

For første gang er det ikke 2.dagsfest i Betlehem. Julefesten er flyttet til 1.nyttårsdag.

1989: Nærfellesskapsgrupper blir opprettet. Betlehem Musikklag må legges ned.

NMU-råd blir opprettet til å koordinere barne- og ungdomsgruppene.

1990: Teltaksjon på Holmlia, samarbeid mellom Betlehem Oslo og Betlehem Holmlia.

Barnegospelkor starter opp igjen, nå under navnet Jubel.

1991:Et diakoniråd opprettes.

1993: Vi går av lufta, slutt på nærradioarbeidet.

1995: Oppbruddsår for Betlehem. 7.juni: Møllergt 26 og Mariboegt 2B solgt for 12.5 mill. kr.

Nyttårsaften, søndag 31.des blir Betlehem avvigslet ved en høytidelig seremoni.

1996: Menigheten leier lokale av Maran Ata i Møllergt.28.

Nyorganisering av menigheten i Jetro-grupper (vertskapsgrupper)

Nytt navn på menighetsbladet: Aktivum.

1997: Menigheten må flytte ut av Maran-Ata lokalene, og får leie Skinnsenteret på Økern.

Menighetens første Alphakurs begynner i januar.

1998: Barnekoret ”Jubel” legges ned. Junioren blir til Albert jr.

1999: Fra september holder menigheten til i Gamle Aker Menighetshus.

2000: Ny organisering av styrets arbeid, 7 sektorer med hver sin ansvarlige styrerepresentant. Økonomisk har vi et stort driftsunderskudd.

2001Barnepastor i 50% stilling blir ansatt fra august.

2002: De eldste søndagsskolebarna blir organisert i gruppen 10+, senere Akti+.

Menigheten feirer sitt 125-årsjubileum og endrer navn til ”Oslo misjonskirke Betlehem”.

2003: Bare en misjonsgruppe igjen, Eku. Speideren må legge ned. pga mangel på ledere.

Søndagskveldsmøtet får nytt navn: AftenAften.

Organist Bill Spade slutter 1.august etter 32 år som menighetens faste organist.

18.nov: Menighetsmøtet vedtar å kjøpe Abildsø kapell med tanke på nytt kirkebygg.

2004: Betlehem sangkor nedlegges etter 125 års virksomhet i menigheten. Søndag 13.juni synger de for siste gang. I september legges Kvinnemisjonen ned.

2005: 16.november sier Oslo Bystyre ja til omregulering av tomten på Abildsø.

2006: Menighetsmøte vedtar å bygge ny kirke, kostnadsramme 52 mill. kr.

24.september er det høytidelig hjørnestensnedleggelse på kirketomten på Abildsø.

Om høsten er det menighetstur til Hermon for første gang.

2007: Den nye kirken overleveres 19.des. Julens gudstjenester feires i den nye kirken. Økonomien er god. Albert jr. blir til Intro.

2008: 19.-20.januar er det stor innvielseshelg i den nye kirken

Etter flyttingen til Abildsø har menigheten ikke lenger fast organist, og orgelet brukes sjeldnere i gudstjenestene.

2009: Menighetsweekend til Åh stiftsgård i Sverige for første gang.

En driftsleder tar seg av drift og utleie av ”Fellesskapshuset”.

Informasjon gis nå ut i form av ”Smånytt” og på menighetens hjemmesider.

2010: Norskkurs i samarbeid med KIA, Kristent interkulturelt Arbeid.

2012: Trosopplæringsråd blir etablert. Levende Tro-konseptet er lansert og tatt i bruk.

2013: Tilbud for barn bare på 11-gudstjenesten, og stor økning i antall familier med barn.

Nytt tilbud til barn i bydelen: Etter skoletid (5.-7.kl)

2014: OmB planter ny misjonskirke på Romerrike.

Ung-råd er opprettet for å ivareta arbeid blant barn og unge.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone